ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ZGIERSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Szanowni Państwo

Zgodnie z § 24 w związku z § 23 Statutu Stowarzyszenia Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku (ZU3W), Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie sprawozdawcze Członków, które odbędzie się w sobotę 17 CZERWCA 2023r. w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy przy ul. Rembowskiego 1 w Zgierzu, o godz. 10.3o – w pierwszym terminie, a w przypadku nieuzyskania quorum, o godz. 11.oo – w drugim terminie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków ZU3W.
  2. Wybór przewodniczącego, protokolanta oraz Komisji Uchwał.
  3. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia ZU3W w roku akademickim 2022/2023.
  4. Sprawozdanie finansowe za rok 2022.
  5. Informacja Komisji Rewizyjnej.
  6. Informacja o działalności Zespołu Mediacyjnego w roku akademickim 2022/2023.
  7. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia ZU3W w roku akademickim 2022/2023.
b) w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2022 i udzielenia absolutorium Zarządowi.

  1. Wolne wnioski.
  2. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.

Zarząd ZU3W przypomina, że zgodnie z § 23 ust.4 Statutu Stowarzyszenia dla ważności Walnego Zebrania Członków w pierwszym terminie wymagana jest obecność co najmniej 50% członków. Drugi termin obrad może być wyznaczony w tym samym dniu i miejscu, lecz co najmniej pół godziny od pierwszego terminu zebrania. Zebranie odbyte w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę członków biorących w nim udział, o czym uprzedza się Członków w zawiadomieniu.

Za Zarząd  ZU3W
Małgorzata Łęcka – Prezes