Uwaga !!! ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZYM CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ZGIERSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Szanowni Państwo
Zgodnie z § 24 w związku z § 23 Statutu Stowarzyszenia Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku (ZU3W), Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków, które odbędzie się w czwartek 27 czerwca 2024r. w sali Zgierskiego Centrum Seniora przy ul. Narutowicza 29 w Zgierzu, o godz. 16.15- w pierwszym terminie, a w przypadku nieuzyskania quorum, o godz. 16.45 – w drugim terminie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków ZU3W
2. Wybór przewodniczącego, protokolanta oraz Komisji Uchwał
i Wniosków
3. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia ZU3W w roku
akademickim 2023/2024
4. Sprawozdanie finansowe za rok 2023
5. Informacja Komisji Rewizyjnej
6. Informacja Zespołu Mediacyjnego
7. Dyskusja i wolne wnioski
Podjęcie uchwał:
a) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia ZU3W w roku akademickim 2023/2024.
b) w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2023 i udzielenia absolutorium Zarządowi.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.
Zarząd ZU3W przypomina, że zgodnie z § 23 ust.4 Statutu Stowarzyszenia dla ważności Walnego Zebrania Członków w pierwszym terminie wymagana jest obecność co najmniej 50% członków. Drugi termin obrad może być wyznaczony
w tym samym dniu i miejscu, lecz co najmniej pół godziny od pierwszego terminu zebrania. Zebranie odbyte w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę członków biorących w nim udział, o czym uprzedza się Członków w zawiadomieniu.
Zarząd Stowarzyszenia ZU3W