UWAGA !!! ZMIANA TERMINU -Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków Stowarzyszenia Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Szanowni Państwo, zgodnie z §23, w związku z §26 pkt 17 Statutu Stowarzyszenia Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku (S-ZU3W), Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Członków, które odbędzie się w czwartek 29 września 2022 roku w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu, przy            ul. 3 Maja 46, o godz. 16.00 -w pierwszym terminie, a w przypadku nieuzyskania kworum, o godz. 16.3o w drugim terminie.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta.
 3. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 4. Przyjęcie porządku zebrania.
 5. Wybory rejestratora sumującego głosy oraz komisji uchwał i wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności  za rok akademicki 2021/2022.
 7. Sprawozdanie finansowe za rok 2021.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2021.
 9. Sprawozdanie Zespołu Mediacyjnego ZU3W za rok akademicki 2021/2022.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu i wnioskami Komisji Rewizyjnej.
 11. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu w roku akademickim 2021/2022;
 2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok;
 3. w sprawie przeznaczenia nadwyżki finansowej za 2021 rok na fundusz statutowy;
 4. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi ZU3W.
 1. Wybory Władz Stowarzyszenia; podjęcie uchwał.
 1. wybór członków Zarządu i ich zastępców,
 2. wybór członków Komisji Rewizyjnej i ich zastępców,
 3. wybór członków Zespołu Mediacyjnego i ich zastępców
 1. Ukonstytuowanie się Władz  Stowarzyszenia.
 2. Przedstawienie wniosków zgłoszonych do Komisji Uchwał i Wniosków, a także zatwierdzenie ich do realizacji przez Zarząd ZU3W.
 3. Sprawy różne.
 4. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z § 22 ust.4 Statutu Stowarzyszenia dla ważności Walnego Zebrania Członków w pierwszym terminie wymagana jest obecność co najmniej 50% członków. Drugi termin obrad może być wyznaczony w tym samym dniu i miejscu, lecz co najmniej pół godziny od pierwszego terminu zebrania. Zebranie odbyte w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę członków biorących w nim udział, o czym uprzedza się Członków w zawiadomieniu.

za Zarząd
Elżbieta Dynek
/-/
wiceprezes S-ZU3W