Powiększ litery: -A +A

Logowanie

Dzisiaj jest
Piątek
3 grudnia 2021
Imieniny obchodzą
Franciszek, Kasjan, Ksawery, Lucjusz, Unimir
Do końca roku zostało
29 dni

Kalendarz

poprzednim miesiącu grudzień 2021 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 48 1 2 3 4 5
week 49 6 7 8 9 10 11 12
week 50 13 14 15 16 17 18 19
week 51 20 21 22 23 24 25 26
week 52 27 28 29 30 31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń
Start O nas Statut
Statut PDF Drukuj

STATUT

STOWARZYSZENIA ZGIERSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę  Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku, zwany dalej ZU3W.
 2. W kontaktach zagranicznych ZU3W może posługiwać się własna nazwą przetłumaczoną na języki obce.

§ 2

 1. ZU3W jest zawiązane na czas nieokreślony.
 2. ZU3W jest organizacją społeczną osób dojrzałych, działającą w dziedzinach: kultury, kultury fizycznej, sportu, oświaty, ochrony zdrowia, turystyki i ochrony środowiska naturalnego.

§ 3

Siedzibą ZU3W jest miasto Zgierz.


§ 4

Terenem działalności ZU3W jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 5

ZU3W posiada osobowość prawną.

§ 6

ZU3W posiada pieczęcie, ma prawo wydawania zaświadczeń i legitymacji członkowskich według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd.

§ 7

ZU3W może współpracować lub być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, które pośrednio lub bezpośrednio realizują cele ZU3W.

§ 8

ZU3W może powoływać dla realizacji określonych zadań statutowych jednostki organizacyjne, działające na podstawie niniejszego statutu oraz własnych regulaminów.

II. CELE  I  SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 9

 1. Celem ZU3W jest:

1)      zachowanie i zwiększenie sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej poprzez prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk; w szczególności w zakresie medycyny, profilaktyki zdrowia, kultury i sztuki, nauk społecznych, ekonomicznych
i prawnych, nauk technicznych, nauk o Ziemi i wszechświecie;

2)      aktywizacja społeczna osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego, propagowanie zasad kulturalnego współżycia społecznego;

3)       integracja w środowisku oraz integracja międzypokoleniowa poprzez podejmowanie działań na rzecz utrzymania, nawiązywania i zacieśniania więzi, szczególnie między osobami starszymi i młodym pokoleniem;

4)      inicjowanie działań na rzecz środowiska ludzi starszych, w tym także bezrobotnych, chorych oraz osób z niepełnosprawnościami;

5)      współpraca z uczelniami wyższymi, placówkami kulturalno-oświatowymi, instytucjami, organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi;

6)      ochrona i promocja zdrowia, w tym propagowanie aktywnego wypoczynku, zdrowego stylu życia oraz wiedzy o zdrowiu;

7)      wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

8)      profilaktyka chorób w tym chorób cywilizacyjnych;

9)      promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu;

10)  profilaktyka uzależnień i patologii społecznych;

11)  propagowanie, kultywowanie, upowszechnianie i organizowanie turystyki i krajoznawstwa;

12)  działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami;

13)  promocja i organizacja wolontariatu,

14)  działalność na rzecz zwierząt, ekologii i ochrony środowiska naturalnego.

 

 1. Cele ZU3W realizowane są w zakresie:

1)      pomocy społecznej, przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu;

2)      ochrony i promocji zdrowia;

3)      działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami;

4)      rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;

5)      nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

6)      kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

7)      aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy bądź zagrożonych utratą zatrudnienia;

8)      podtrzymywania tradycji narodowej, umacniania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

9)      upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

10)  porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;

11)  ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony środowiska przyrodniczego;

12)  upowszechniania wiedzy i ochrony praw konsumentów;

13)  promocji i organizacji wolontariatu oraz działalności charytatywnej;

14)  promocji i informacji.

 

§ 10

ZU3W realizuje swoje cele poprzez::

 1. organizację wykładów, seminariów, szkoleń, warsztatów, lektoratów języków obcych, odczytów, debat, konferencji, spotkań, prelekcji, konkursów, wystaw, koncertów, festiwali, wyjazdów edukacyjnych, imprez i zajęć  rekreacyjno-sportowych oraz innych zajęć aktywizacyjnych,
 2. prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
 3. organizowanie krajowych i zagranicznych wyjazdów turystycznych, krajoznawczych
  i edukacyjnych,
 4. organizowanie krajowych i międzynarodowych plenerów, spotkań integracyjnych oraz wymian osób dorosłych i seniorów;
 5. prowadzenie działalności wydawniczej (wydawanie broszur, folderów, biuletynów, ulotek, książek itp.),
 6. prowadzenie działalności doradczej w tym zwłaszcza w zakresie spraw obywatelskich, prawnych i medycznych,
 7. organizowanie badań profilaktycznych,
 8. tworzenie sekcji, kół zainteresowań i grup samopomocowych,
 9. prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej,

10.  wspieranie finansowe, materialne i logistyczne osób starszych będących w potrzebie,

11.  organizację zbiórek publicznych i imprez charytatywnych oraz pozyskiwanie środków pieniężnych z dotacji, subwencji, składek członkowskich, osób fizycznych
i innych źródeł;

12.  organizację imprez okolicznościowych włączających Stowarzyszenie w aktualne problemy społeczne oraz życie społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem środowisk w trudniejszej sytuacji życiowej;

13.  występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, instytucji, organizacji i fundacji w sprawach dotyczących osób starszych,

14. współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, z uczelniami wyższymi
w kraju i za granicą, instytucjami badawczymi oraz organizacjami pozarządowymi
w zakresie zgodnym z celami Stowarzyszenia.

§ 11

 1. Na swoją działalność ZU3W ma prawo pobierać od członków składki oraz przyjmować
  od nich pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną, a także przyjmować tego typu pomoc od osób fizycznych i prawnych niebędących członkami.
 2. Do prowadzenia spraw stowarzyszenia, ZU3W może zatrudniać pracowników lub zlecać ich wykonanie innym osobom na podstawie umów cywilnych. W pracach ZU3W mogą brać udział wolontariusze. Członkowie ZU3W, w tym członkowie władz, mogą być zatrudniani w ZU3W na podstawie stosunku pracy lub stosunków cywilnoprawnych.

§ 12

III. DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

 1. ZU3W może prowadzić działalność pożytku publicznego na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w obszarach wskazanych w art. 4 ust. 1 ww. ustawy.
 2. Decyzję w zakresie rejestracji statusu organizacji pożytku publicznego i sposobu prowadzenia działalności pożytku publicznego podejmuje Zarząd ZU3W.

 

IV. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 13

 1. Członkami ZU3W mogą być osoby fizyczne i osoby prawne jednakże osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym ZU3W.
 2. Osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej działa
  w ZU3W przez swojego przedstawiciela.
 3. Członkowie ZU3W dzielą się na:

1)      zwyczajnych

2)      wspierających

3)      honorowych

§ 14

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba od 45 roku życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych, pragnąca urzeczywistniać cele ZU3W.
 2. Cudzoziemiec, niezależnie od miejsca zamieszkania może być członkiem ZU3W na zasadach ogólnych.
 3. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą na najbliższym posiedzeniu Zarządu. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć za pośrednictwem Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

 

§ 15

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1)      uczestniczyć w Walnych Zebraniach z biernym i czynnym prawem wyborczym,

2)      zgłaszać wnioski do władz ZU3W, a także oceniać ich działalność,

3)      zgłaszać projekty uchwał,

4)      uzyskiwać informacje od władz ZU3W w sprawach dotyczących ich działalności,

5)      odwoływać się od uchwał władz ZU3W w sprawach członkowskich,

6)      brać udział we wszystkich przedsięwzięciach podejmowanych przez ZU3W,

7)      nosić odznaki/otrzymać legitymację członkowską,

8)      korzystać z dorobku i wszelkich form działalności ZU3W.

§ 16

Do obowiązków członków zwyczajnych należą:

1)      aktywne uczestniczenie w działalności ZU3W i realizacji jego celów oraz zadań,

2)      przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz ZU3W,

3)      przestrzeganie zasad współżycia społecznego oraz wzajemnej życzliwości i pomocy koleżeńskiej,

4)      troska o rozwój ZU3W i działanie na jego rzecz,

5)      uczestniczenie w Walnych Zebraniach oraz posiedzeniach innych organów oraz ciał opiniodawczo-doradczych, jeśli dana osoba jest jego członkiem,

6)      regularne opłacanie składek członkowskich,

7)      dbanie o mienie i dobre imię ZU3W.

 

§ 17

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna i osoba prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów ZU3W.
 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
 3. Członkowie wspierający mają prawo osobiście lub przez przedstawiciela uczestniczyć w działalności ZU3W z głosem doradczym oraz zgłaszać władzom ZU3W wnioski
  i postulaty dotyczące podejmowanych przez ZU3W działań. Członkowie wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego. Członkowie wspierający mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zebrania z głosem doradczym.
 4. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się
  z zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzegania Statutu i uchwał władz ZU3W.

§ 18

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna niezależnie od obywatelstwa, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój  ZU3W lub szczególnie zasłużona
  w realizacji celów, dla których zostało powołane Stowarzyszenie.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 3. Członkowie honorowi mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zebrania z głosem doradczym.
 4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 19

 1. Członkostwo w ZU3W ustaje na skutek:

1)      dobrowolnej rezygnacji z przynależności do ZU3W, zgłoszonej Zarządowi ustnie
i zaprotokołowanej lub na piśmie,

2)      śmierci członka, utraty zdolności do czynności prawnych lub utraty osobowości prawnej (w przypadku osób prawnych),

3)      wykluczenia przez Zarząd w przypadku:

a)      działania na szkodę Stowarzyszenia,

b)      rażącego naruszenia postanowień Statutu, uchwał władz i/lub regulaminów wewnętrznych obowiązujących w ZU3W,

c)      nieangażowania się w bieżącą działalność ZU3W w tym w szczególności
w przypadku władz ZU3W nieusprawiedliwione nieuczestniczenie
w posiedzeniach,

d)     nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy lub zaniechania zadeklarowanych świadczeń na rzecz ZU3W przez okres 12 miesięcy.

 1. Stwierdzenie ustania członkostwa - w tym wykluczenia z ZU3W - następuje w drodze uchwały Zarządu.
 2. Od uchwał Zarządu o stwierdzeniu ustania członkostwa - w tym wykluczenia z ZU3W -przysługuje członkom odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

V. ORGANIZACJA I WŁADZE ZU3W

§ 20

 1. Władzami ZU3W są:

1)      Walne Zebranie Członków;

2)      Zarząd;

3)      Komisja Rewizyjna.

 1. Dla rozstrzygania sporów pomiędzy członkami powołuje się Zespół Mediacyjny.

 

§ 21

Kadencja organów wybieralnych trwa trzy lata. Wybory są tajne, równe, bezpośrednie i bez ograniczenia ilości kandydatów. Walne Zebranie Członków może podjąć uchwałę
o głosowaniu jawnym.

VI. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 22

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą ZU3W.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1)      określenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej;

2)      uchwalanie Statutu ZU3W i jego zmiana;

3)      wybór i odwołanie Zarządu, w tym prezesa Zarządu; Komisji Rewizyjnej i Zespołu Mediacyjnego oraz zastępców członków tych władz;

4)      przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności władz ZU3W;

5)      udzielanie ustępującemu Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;

6)      rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich;

7)      podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych organizacji i wystąpieniu z nich;

8)      ustalanie wysokości składek członkowskich – na wniosek Zarządu;

9)      nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego - na wniosek Zarządu;

10)  podejmowanie uchwał w sprawach nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego ZU3W;

11)  podjęcie uchwały o rozwiązaniu ZU3W, określeniu sposobu likwidacji i przeznaczenia aktywów;

12)  podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady, niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji pozostałych władz ZU3W.

3.Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu.

 

§ 23

 1. Walne Zebranie Członków może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
 2. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, Zarząd zawiadamia członków
  co najmniej na czternaście dni przed planowanym terminem zwołania zebrania.
 3. Zawiadomienia są przekazywane członkom za pośrednictwem:

1)      strony internetowej;

2)      tablicy ogłoszeń w siedzibie ZU3W, ewentualnie mediów lokalnych.

4.W zawiadomieniach podaje się miejsce, porządek obrad oraz pierwszy i drugi termin odbycia zebrania. Dla ważności zebrania w pierwszym terminie wymagana jest obecność co najmniej 50% członków Stowarzyszenia. Drugi termin obrad może być wyznaczony w tym samym dniu i miejscu, lecz co najmniej pół godziny od terminu pierwszego Zebrania. Zebranie odbyte w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę członków biorących w nim udział, o czym należy uprzedzić członków w zawiadomieniu.

5.Walne Zebranie Członków wybiera przewodniczącego zebrania i protokolanta oraz zatwierdza porządek obrad.

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego Zebrania.

§ 24

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Sprawozdawczo-Wyborcze zwołuje się co trzy lata.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Sprawozdawcze zwołuje się raz w roku.

§ 25

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

1)      z własnej inicjatywy;

2)      na żądanie Komisji Rewizyjnej;

3)      na pisemny wniosek co najmniej 25% członków ZU3W.

2.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku i może obradować wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

VII. ZARZĄD

§ 26

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności ZU3W, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i odpowiada za swe działania przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Walne Zebranie Członków.
 3. Zarząd składa się z pięciu osób, w tym prezesa, wiceprezesa i skarbnika, którzy tworzą Prezydium Zarządu oraz sekretarza i członka funkcyjnego albo dwóch członków funkcyjnych.
 4. Wyboru członków Zarządu oraz zastępców członków Zarządu, w liczbie trzech, dokonuje Walne Zebranie Członków. Bezpośrednio po wyborze, Zarząd konstytuuje się określając poszczególne funkcje.
 5. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy prezes, a pod jego nieobecność, wiceprezes lub skarbnik.
 6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej trzech członków Zarządu w tym prezesa lub wiceprezesa. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego Zebrania.
 7. W razie wygaśnięcia mandatu w czasie trwania kadencji, na zwolnione miejsce Zarząd powołuje nowego członka spośród zastępców. Głosowanie jest jawne, a wybór następuje większością głosów przy obecności co najmniej czterech członków Zarządu. Po uzupełnieniu składu, Zarząd konstytuuje się określając od nowa funkcje członków
  w Zarządzie.
 8. W przypadku wyczerpania listy zastępców członków w trakcie kadencji, najbliższe Walne Zebranie Członków dokonuje uzupełnienia składu Zarządu do końca tej kadencji.
  Po uzupełnieniu składu, Zarząd konstytuuje się określając od nowa funkcje członków
  w Zarządzie.
 9. Prezydium Zarządu kieruje działalnością ZU3W w okresie między posiedzeniami Zarządu, podejmując decyzje w bieżących, pilnych  sprawach.

10.  Uchwały Prezydium Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy członków Prezydium, w tym prezesa lub wiceprezesa i podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

§ 27

Do kompetencji Zarządu należy:

1)      reprezentowanie ZU3W na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

2)      bieżące kierowanie działalnością ZU3W zgodnie z postanowieniami Statutu oraz wytycznymi i uchwałami Walnego Zebrania Członków;

3)      uchwalanie budżetu i okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej ;

4)      sporządzanie corocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności ZU3W;

5)      organizacja biura ZU3W;

6)      opracowanie regulaminów i instrukcji organizacyjnych;

7)      prowadzenie gospodarki finansowo-majątkowej;

8)      organizowanie działalności sekcji ZU3W;

9)      monitorowanie i bieżące prowadzenie listy członków ZU3W.

10)  przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających oraz -
w uzasadnionych przypadkach - zwalnianie członków od obowiązku płacenia składki członkowskiej;

11)  występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania Członków o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego;

12)  przyjmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku ZU3W;

13)   udzielanie pełnomocnictw do prowadzenia spraw ZU3W;

14)  tworzenie i likwidowanie jednostek organizacyjnych oraz nadawanie im regulaminów;

15)  podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich;

16)  podjęcie decyzji w sprawie rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz organizowanie i prowadzenie jej

17)  zwoływanie Walnego Zebrania Członków.

§ 28

 1. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych i niemajątkowych ZU3W, w tym do zaciągania zobowiązań i zawierania umów w imieniu ZU3W uprawniony jest łącznie prezes i wiceprezes albo łącznie prezes i skarbnik albo łącznie wiceprezes i skarbnik, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Walne zebranie jest organem uprawnionym do powołania pełnomocnika/pełnomocników do reprezentowania ZU3W w umowach między ZU3W a członkiem Zarządu oraz
  w sporach między ZU3W a członkiem Zarządu.
 3. Zarząd uprawniony jest do ustanowienia pełnomocnika/pełnomocników Zarządu,
  z zastrzeżeniem ust. 2. Uchwała w sprawie ustanowienia pełnomocnika określa przedmiot umocowania.

 

§ 29

 1. Posiedzenia Zarządu obywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz w kwartale.
 2. Jeżeli na posiedzeniu Zarządu nie ma wymaganego kworum, Zebranie może odbyć się
  w drugim terminie, w tym samym dniu, bez względu na ilość obecnych.
 3. Prawo zwołania posiedzenia Zarządu przysługuje każdemu z członków.

 

§ 30

 1. Organem doradczym i wspierającym Zarząd w jego pracy jest Rada Naukowa ZU3W powoływania przez Zarząd spośród osób szczególnie zasłużonych dla społeczności Zgierza oraz członków honorowych.
 2. Zasady powoływania i odwoływania członków Rady Naukowej określa Zarząd.

VIII. KOMISJA REWIZYJNA

§ 31

 1. Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli nad działalnością ZU3W.
 2. Komisja Rewizyjna odpowiada za swą działalność przed Walnym Zebraniem Członków.
 3. Wyboru członków Komisji Rewizyjnej, w liczbie trzech, oraz zastępców członków Komisji Rewizyjnej, w liczbie dwóch, dokonuje Walne Zebranie Członków.
 4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być członek Zarządu ani pozostawać z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa i podległości z tytułu zatrudnienia.
 5. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
 6. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego
  i sekretarza.
 7. Pracą Komisji Rewizyjnej kieruje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wiceprzewodniczący.
 8. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.
 9. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. W przypadku równiej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

10.  W razie wygaśnięcia mandatu w czasie trwania kadencji, na zwolnione miejsce Komisja Rewizyjna powołuje nowego członka spośród zastępców. Głosowanie jest jawne, a wybór następuje większością głosów przy obecności co najmniej dwóch członków Komisji. Po uzupełnieniu składu, Komisja Rewizyjna konstytuuje się określając od nowa funkcje członków w Komisji.

11.  W przypadku wyczerpania listy zastępców członków w trakcie kadencji, najbliższe Walne Zebranie Członków dokonuje uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej do końca tej kadencji. Po uzupełnieniu składu Komisja Rewizyjna konstytuuje się określając od nowa funkcje poszczególnych członków w Komisji.

§ 32

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1)      przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli pracy Zarządu ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej w zakresie legalności, rzetelności i celowości przyjętych zadań oraz kontrolowanie działalności jednostek organizacyjnych ZU3W;

2)      opiniowanie corocznych sprawozdań: merytorycznego i finansowego z działalności ZU3W;

3)      przedstawianie Zarządowi wniosków pokontrolnych;

4)      składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu Członków i stawianie pisemnego wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy;

5)      występowanie do Zarządu z pisemnym wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązania się przez Zarząd z wypełniania jego statutowych obowiązków;

6)      zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie bądź w trybie ustalonym Statutem;

7)      sporządzanie corocznego sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej.

 1. Członek Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu ZU3W
  z głosem doradczym.
 2. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pełnić innych funkcji we władzach ZU3W ani być pracownikiem ZU3W.

§ 33

W przypadkach określonych w § 32 ust. 1 pkt 6, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się najpóźniej w terminie miesiąca od dnia podjęcia stosownej uchwały przez Komisję Rewizyjną.

 

IX. ZESPÓŁ MEDIACYJNY

§ 34

 1. Zadaniem Zespołu Mediacyjnego jest rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami ZU3W.
 2. Wyboru członków Zespołu Mediacyjnego, w liczbie trzech, oraz zastępców członków Zespołu Mediacyjnego, w liczbie dwóch, dokonuje Walne Zebranie Członków.
 3. Zespół Mediacyjny działa na podstawie regulaminu uchwalanego przez Walne Zebranie Czlonków.
 4. Zespół Mediacyjny wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego
  i sekretarza.
 5. Pracą Zespołu Mediacyjnego kieruje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wiceprzewodniczący.
 6. Postanowienia Zespołu Mediacyjnego zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej trzech członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.
  W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
 7. Zespół Mediacyjny, po wyczerpaniu środków zaradczych,  może nałożyć karę:

a)      upomnienia;

b)      nagany;

c)      zawieszenia w prawach członka na czas określony;

d)     wykluczenia z członkostwa.

8.Zespół Mediacyjny, w uzasadnionych przypadkach,  może orzec o umorzeniu postępowania.

9.W razie wygaśnięcia mandatu w czasie trwania kadencji, na zwolnione miejsce Zespół Mediacyjny powołuje nowego członka spośród zastępców. Głosowanie jest jawne, a wybór następuje większością głosów przy obecności co najmniej dwóch członków Zespołu Mediacyjnego. Po uzupełnieniu składu, Zespół Mediacyjny konstytuuje się określając od nowa funkcje członków Zespołu.

10.  W przypadku wyczerpania listy zastępców członków w trakcie kadencji, najbliższe Walne Zebranie Członków dokonuje uzupełnienia składu Zespołu Mediacyjnego na czas do końca tej kadencji. Po uzupełnieniu składu, Zespół Mediacyjny konstytuuje się określając od nowa funkcje poszczególnych członków w Zespole.

 

X. MAJĄTEK ZU3W

§ 35

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią środki pieniężne, nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe oraz fundusze.
 2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia mogą być:

1)      wpisowe i składki członkowskie;

2)      subwencje, dotacje, darowizny i zapisy, spadki;

3)      dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje), dochody z nieruchomości  i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia.

4)      wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, w tym nieodpłatnej oraz odpłatnej  działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej.

3.Majątkiem i funduszami ZU3W dysponuje Zarząd w ramach budżetu.

4.Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym ZU3W lub wyodrębnionych kontach jego jednostek organizacyjnych. Wpłaty gotówkowe powinny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, niezwłocznie przekazywane na te konta. Dopuszczalne jest prowadzenie w Stowarzyszeniu obrotu gotówkowego (kasy).

5.Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca roku kalendarzowego rozpoczynającego rok akademicki. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad rekrutacji ustalonych przez Zarząd.

6.ZU3W prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie przepisami prawa.

7.Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem ZU3W w stosunku do jego członków lub pracowników oraz ich bliskich.

8.Zabrania się przekazywania lub wykorzystania majątku ZU3W w odniesieniu do jego członków lub pracowników i ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

 

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE ZU3W

§ 36

1. Statut ZU3W i jego zmiany oraz uchwały Walnego Zebrania Członków wchodzą w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwalenie i zmiana Statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu ZU3W  wymagają  większości głosów, przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych.

3. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie ZU3W mogą być przedmiotem Walnego zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy zostały wcześniej umieszczone w porządku obrad tego Zebrania. Projekty stosownych projektów uchwał należy dołączyć do zawiadomienia lub umożliwić członkom ZU3W dostęp w siedzibie Stowarzyszenia.

4.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku.

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 37

 1. Rokiem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

 

 

 

Statut zatwierdzony przez  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku, w dniu  30 czerwca 2016 roku.

Podpisy

Przewodnicząca WZ                                                                       Protokolant WZ

Małgorzata Łęcka                                                                             Teresa Cieślak

 
RocketTheme Joomla Templates