Powiększ litery: -A +A

Logowanie

Dzisiaj jest
Sobota
8 maja 2021
Imieniny obchodzą
Dezyderia, Ilza, Marek, Michał, Piotr, Stanisław
Do końca roku zostało
238 dni

Kalendarz

poprzednim miesiącu maj 2021 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 17 1 2
week 18 3 4 5 6 7 8 9
week 19 10 11 12 13 14 15 16
week 20 17 18 19 20 21 22 23
week 21 24 25 26 27 28 29 30
week 22 31

Najbli?sze wydarzenia

Brak wydarzeń
Start O nas
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:996. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:996. Error 9: Invalid character
o nas PDF Drukuj

Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku powsta? jesieni? 2007r. jako sekcja Miejskiego O?rodka Kultury w Zgierzu. Nie przypuszczano wtedy, jak niezwykle trafna by?a to decyzja . O sukcesie tego przedsi?wzi?cia ?wiadczy fakt , i? po roku funkcjonowania Uniwersytetu liczba jego s?uchaczy podwoi?a si?, a obecnie w sidmym roku swojej dzia?alno?ci ZU3W liczy 395 s?uchaczy. Od czerwca 2009r Uniwersytet istnieje ju? jako samodzielne stowarzyszenie posiadaj?ce osobowo?? prawn?. Dzia?a na podstawie w?asnego statutu , ktry okre?la najwa?niejsze zadania:

1.Zachowanie i zwi?kszenie sprawno?ci intelektualnej , psychicznej i fizycznej cz?onkw
2.Aktywizacja spo?eczna osb starszych.
3.Integracja mi?dzypokoleniowa

Dla osi?gni?cia wymienionych celw ZU3W organizuje dla swoich cz?onkw:

 1. wyk?ady specjalistw z r?nych dziedzin ;
 2. lektoraty j?zykw obcych;
 3. praktyczne zaj?cia z zakresu kultury fizycznej ;
 4. sekcje i ko?a zainteresowa?;
 5. wycieczki turystyczne i krajoznawcze;
 6. pomoc kole?e?sk?

Zaj?cia prowadzimy w: Miejskim O?rodku Kultury, Zwi?zku Nauczycielstwa Polskiego, Centrum Kultury Dziecka, Muzeum Miasta Zgierza, Gimnazjum Nr 3, LO im St. Staszica, Szkole Podstawowej Nr 12, Parku Kulturowym Miasto Tkaczy.
Rok akademicki na naszym Uniwersytecie sk?ada si? z 2-ch semestrw - ka?dy po 4 miesi?ce i 3 miesi?ce wakacji.

Uniwersytet opiera si? na nieodp?atnej pracy swoich cz?onkw. G?wnych ?rd?em finansowania dzia?alno?ci s? sk?adki cz?onkowskie s?uchaczy oraz ?rodki pozyskane w konkursach na realizacj? zada? publicznych, ale cenna jest rwnie? dla nas pomoc cz?onkw wspieraj?cych czyli: Starostwa Powiatowego i Urz?du Miasta Zgierza.

Uniwersytet Trzeciego Wieku to nie tylko poszerzanie wiedzy, zdobywanie nowych umiej?tno?ci, ale tak?e nawi?zywanie nowych znajomo?ci i przyja?ni. Jest to odpowiednie miejsce i czas na realizacj? swoich pasji i zainteresowa?. Zagospodarowanie w?asnego czasu wolnego, w sposb ktry daje zadowolenie, na pewno poprawi samopoczucie i stan zdrowia. A dzi?ki temu funkcjonowanie seniora w ci?gle zmieniaj?cej si? rzeczywisto?ci b?dzie zdecydowanie bardziej komfortowe.

S?uchaczem ZU3W mo?e zosta? ka?dy, bez wzgl?du na poziom wykszta?cenia, kto uko?czy? 45 lat ?ycia i chce ?y? aktywnie. Nale?y jedynie z?o?y? stosowne dokumenty i op?aci? sk?adki cz?onkowskie .
Cz?onkiem Uniwersytetu mo?na by? przez wiele lat. Ci ktrzy posiadaj? ju? legitymacj? studenck?, przechodz? na rok nast?pny. Natomiast nabr nowych s?uchaczy uzale?niony jest od wolnych miejsc.

Misj? Uniwersytetu , ktr? jest kszta?cenie ustawiczne ludzi starszych , realizujemy poprzez proponowanie do?? szerokiej oferty programowej. Szeroki wachlarz zaj?? tematycznych stwarza s?uchaczom mo?liwo?? wyboru zgodnie z ich zainteresowaniami .
Wyk?ady oglne odbywaj? si? dwa razy w miesi?cu , natomiast zaj?cia warsztatowe prowadzone s? dla poszczeglnych sekcji 1 raz w tygodniu po 2 godziny.
Liczba sekcji tematycznych oscyluje zgodnie z zainteresowaniem s?uchaczy. S? to m.in.:

 1. lektoraty z j?zyka angielskiego
 2. lektorat z j?zyka niemieckiego
 3. sekcje promocji zdrowia w formie ?wicze? gimnastycznych i zaj?? na p?ywalni
 4. sekcje zdrowy kr?gos?up
 5. sekcje informatyczne o zr?nicowanym poziomie;
 6. sekcj? r?kodzie?a;
 7. sekcj? psychologii ;
 8. sekcje aerobiku w wodzie
 9. sekcje terapii ruchem
 10. sekcje jogi
 11. sekcj? pilatesu
 12. sekcje terapii ta?cem
 13. sekcje kinezjologii
 14. sekcje fotografii
 15. sekcje malarstwa i rysunku
 16. sekcje mnemotechnik
 17. sekcj? kulturoznawstwa
 18. olimpijsk? sekcj? p?ywack? UTW Masters Zgierz

Z inicjatywy s?uchaczy powsta?y rwnie? ko?a zainteresowa? takie jak:
- Klub Twrczo?ci Rozmaitej
- Akademia Nordic Walking
- sekcja bryd?a

Ta lista nigdy nie jest zamkni?ta.
Je?eli tylko pojawi? si? nowe propozycje zaj?? i znajd? si? na nie ch?tni, z wielk? rado?ci? przyst?pimy do ich organizacji, bo jak mwi?a Helena Fry? (prekursorka trzeciowiekowego ruchu):

Nie ma na staro?? lepszego leku
Ni? Uniwersytet Trzeciego Wieku

Zapraszamy do wsp?pracyU?miech

Zarz?d ZU3W

 
RocketTheme Joomla Templates