Powiększ litery: -A +A

Menu witryny

Logowanie

Dzisiaj jest
Sobota
8 maja 2021
Imieniny obchodzą
Dezyderia, Ilza, Marek, Michał, Piotr, Stanisław
Do końca roku zostało
238 dni

Kalendarz

poprzednim miesiącu maj 2021 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 17 1 2
week 18 3 4 5 6 7 8 9
week 19 10 11 12 13 14 15 16
week 20 17 18 19 20 21 22 23
week 21 24 25 26 27 28 29 30
week 22 31

Najbli?sze wydarzenia

Brak wydarzeń
Start
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:996. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:996. Error 9: Invalid character
Witaj na stronie startowej
PDF Drukuj
niedziela, 31 lipca 2016 09:21

KOMUNIKAT DLA UCZESTNIKW WYJAZDU DO CHORWACJI- Orebi? Perna - 21 czerwca- 2 lipca 2017r - KARNAWA? NA KORCZULI.

Szanowni Pa?stwo.
- 21 czerwca (?roda), godz. 9.30 - zbirka w uliczce wjazdowej przed ko?cio?em M.B.R?a?cowej, na o?. 650-lecia (ul. Parz?czewska 70), odjazd godz. 10.00
- Ka?dy uczestnik przed wej?ciem do autokaru pokazuje Pilotowi WA?NY dowd osobisty lub paszport.
- W autokarze Pilot rozda polisy ubezpieczeniowe i zbierze pieni?dze za op?at? klimatyczn? i wycieczki fakultatywne
- Warto zabra? z sob? drobne monety w walucie krajw przez ktre b?dziemy przeje?d?a? (Austria,Czechy, S?owenia), poniewa? niektre toalety mog? by? odp?atne (0,5-1 euro)
- Baga? g?wny ( 20 kg) b?dzie umieszczony w lukach baga?owych(niedost?pny w drodze).
- Baga? podr?czny (5 kg) zabieramy do autokaru. Warto zabra? ma?? poduszk?, zag?wek, kocyk).
- wymian? waluty korzystniej jest zrobi? w Polsce. Mo?na te? p?aci? kart?, dlatego warto spyta? w swoim banku o warunki (cz?sto przeliczniki s? korzystniejsze ni? przy p?atno?ci gotwka)
- r?czniki s? w wyposa?eniu hotelu
- czajnikw nie ma w wyposa?eniu hotelu!
- nale?y zabra? z sob? Europejsk? Kart? Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ.

Więcej…
 
PDF Drukuj
wtorek, 30 maja 2017 20:47

Szanowni Pa?stwo,
zgodnie z 25 Statutu Zgierskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (ZU3W), Zarz?d Stowarzyszenia zwo?uje Walne Zebranie sprawozdawcze Cz?onkw ZU3W, ktre odb?dzie si? we wtorek 13 czerwca 2017r. w siedzibie ZNP, ul. Rembowskiego 29 w Zgierzu, o godz. 16.00-w pierwszym terminie, a w przypadku nieuzyskania kworum, o godz. 16.30 - w drugim terminie.

Porz?dek obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Cz?onkw ZU3W.
 2. Wybr przewodnicz?cego, protokolanta oraz Komisji uchwa?.
 3. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2016,
  a) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania finansowego,
  b) dyskusja i podj?cie uchwa?.
 4. Przedstawienie sprawozdania z dzia?alno?ci Komisji Rewizyjnej,
  a) dyskusja i podj?cie uchwa?y.
 5. Przedstawienie informacji o dzia?alno?ci Zespo?u Mediacyjnego w 2016 roku.
 6. Podj?cie uchwa?y w sprawie absolutorium dla Zarz?du.
 7. Przedstawienie przez Zarz?d, propozycji zmian w Statucie:
  a) dyskusja i podj?cie uchwa?y
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamkni?cie obrad Walnego Zebrania.

Zarz?d ZU3W przypomina, ?e zgodnie z 25 ust.4 Statutu Stowarzyszenia dla wa?no?ci Walnego Zebrania Cz?onkw w pierwszym terminie wymagana jest obecno?? co najmniej 50% cz?onkw. Drugi termin obrad mo?e by? wyznaczony w tym samym dniu i miejscu, lecz co najmniej p? godziny od pierwszego terminu zebrania. Zebranie odbyte w drugim terminie jest wa?ne bez wzgl?du na liczb? cz?onkw bior?cych w nim udzia?, o czym uprzedza si? Cz?onkw w zawiadomieniu

za Zarz?d
Alina ??cka-Andrzejewska
prezes ZU3W

 
ZACH?CAMY DO UDZIA?U W SPOTKANIU-Bud?et Obywatelski PDF Drukuj
wtorek, 06 czerwca 2017 10:39

Starostwo Powiatowe w Zgierzu, ?roda 7 czerwca br. - godz. 16.30. Przeczytajcie poni?sz? informacj? i przyjd?cie. Zapowiada si? bardzo ciekawe spotkanie U?miech

Bud?et Obywatelski Samorz?du Wojewdztwa ?dzkiego 2018 to nowa propozycja, ktrej celem jest w??czenie mieszka?cw wojewdztwa ?dzkiego do decydowania o przeznaczeniu cz??ci jego bud?etu na wybrane przez nich zadania. Dzi?ki pomys?owo?ci i kreatywno?ci obywateli naszego wojewdztwa mo?na zrealizowa? przedsi?wzi?cia, ktre pozwol? na nowo ukaza? obszary wsp?pracy i umocni? wsplnotowe wi?zi. Jego celem jest te? wzmocnienie poczucia to?samo?ci regionalnej i przynale?no?ci do blisko 2,5 mln spo?eczno?ci Ziemi ?dzkiej.

- Idea bud?etu obywatelskiego ma ju? kilka lat. Z dotychczasowych do?wiadcze? miast naszego regionu wynika, ?e sprawdza si? ona doskonale. W ten sposb ich mieszka?cy w wi?kszym stopniu anga?uj? si? w realizacj? zada? gmin i zdecydowanie bardziej uto?samiaj? si? z dokonywanymi zmianami w swoim otoczeniu. T? ide? chcieliby?my przenie?? na samorz?d wojewdzki. W strategii rozwoju wojewdztwa ?dzkiego, w ramach g?wnych wyzwa? rozwojowych zapisano m.in. tworzenie warunkw dla rozwoju kapita?u spo?ecznego i poczucia to?samo?ci regionalnej, wzmacniaj?cego integracj? wewn?trzn? wojewdztwa. Temu mi?dzy innymi b?dzie s?u?y? realizacja

Nazwa załącznika
Pobierz ten plik (Plakat BO.PDF)Plakat BO.PDF
Więcej…
 
"OLIMPIADA ... OLIMPIADA...! PDF Drukuj
niedziela, 04 czerwca 2017 17:37

"OLIMPIADA ... OLIMPIADA! TO IMPREZA MUCHA NIE SIADA, REKORD ZA REKORDEM PADA, M?ODO?? SENIORAMI W?ADA" Ten cytat z hymnu olimpijskiego najlepiej oddaje atmosfer? i emocje, jakie szalej? na stadionach, halach oraz terenach rekreacyjnych i sportowych w ?azach, ka?dego roku. 27 maja nie by?o inaczej. 60 dru?yn (Polska, Ukraina, Austria) i tysi?ce ludzi kochaj?cych sport. Przyje?d?aj? tu, ?eby prze?y? emocje, poznawa? innych. ZU3W po raz sidmy przywiz? do ?az mnstwo pozytywnej energii, rado?ci i ?yczliwo?ci. Nasi zawodnicy wykorzystali swoj? moc i wspierani przez wspania?ych Kibicw wywalczyli 2. miejsce w klasyfikacji dru?ynowej dzi?ki medalistom, kibicom i "niemedalistom" tak?e.
Nasz dorobek medalowy wygl?da imponuj?co:
p?ywanie - 6 x z?oto :
Ewa St?pie?, Ula Mrz, Ewa Zimna Walendzik, W?odek Przytulski, Tadeusz Obiedzi?ski, Zbigniew Maciejczyk.
Ka?dy startuj?cy zgierski MASTERS wp?yn?? na najwy?sze podium. Nie mieli konkurencji :-)
Jan Morawiec - z?oto
- lekkoatletyka
Ma?gorzata ??cka - z?oto - prze?aje rowerowe
Lena Paw?owska - srebro -
strzelectwo
Adam Juszko - srebro -
tenis sto?owy
Gra?yna Stangel - br?z -
?ucznictwo

W barwach ZU3W startowali rwnie?: Majka Korczak, Janek Bania, Andrzej Matusiak, Henryk Ciapczy?ski, Tomek Nied?wied?, Marek Lewandowski, Mirka Korzeniewska - Ragan, Janeczka Soszy?ska, Ania Jagie??o, Stasia Mia?kowska, Jadzia Kucner, Halinka Pawlak, Leszek Wasilewski, Janek Migdalski, Grzegorz Nyczaj, Waldemar Kry?ski, Zdzis?aw Stoszek.

Zdobyli?my 11 wspania?ych medali, ale na ten wspania?y rezultat zapracowali wszyscy startuj?cy zawodnicy. Wszystkie ma?e punkty, z trudem uzbierane, za miejsca poza podium te? by?y wa?ne, te? zsumowa?y si? na nasz

Więcej…
 
Przed Letnimi Mistrzostwami Polski 2017 PDF Drukuj
niedziela, 04 czerwca 2017 18:49

Ju? tylko niespe?na dwa tygodnie dziel? nas od LMPM w Warszawie (16-18.06). Osiemnastka naszych p?ywakw zadeklarowa?a swj udzia? w tej ko?cz?cej pierwsz? cz??? sezonu imprezie. Basen 50. metrowy daje szans? sprawdzenia swoich mo?liwo?ci dla startuj?cych w sierpniu na Budapeszta?skich Mistrzostwach ?wiata. Ca?a czo?wka (z ma?ymi wyj?tkami) p?ywakw UTW Masters Zgierz wystartuje z szansami na kolejne rekordy Polski, rekordy ?yciowe oraz punkty w rankingu Pucharu Polski. Organizatorzy zapowiadaj? rewelacyjn? opraw? imprezy oraz grad nagrd, ktre maj? przyci?gn?? rekordow? liczb? uczestnikw z kraju i z zagranicy. Pe?ni nadziei i w dobrych nastrojach, po ostatnich wyst?pach, udajemy si? do stolicy. Dobrymi wie?ciami po zako?czeniu zawodw podzielimy si? na forum internetu. Andrzej Wenc?aw.

 
TORU? ZDOBYTY :-) PDF Drukuj
wtorek, 23 maja 2017 13:16

Bezprecedensowe zwyci?stwo naszych p?ywakw w zawodach o B??kitn? Wst?g? Wis?y w miniony weekend w Toruniu. Te zmagania w zawodach z cyklu Pucharu Polski 17-ka zawodniczek i zawodnikw UTW Masters Zgierz zako?czy?a z dorobkiem 58 medali z czego 35 z najcenniejszego kruszcu.
W pobitym polu zosta?y ekipy z Warszawy, Poznania, rosyjskiego Kaliningradu czy Zabrza. Drugi w kolejno?ci zesp? warszawskiego WMT zadowoli? musia? si? dwudziestoma z?otymi kr??kami. Oprcz sukcesu zespo?owego osi?gni?cia Kazimierza Mrwczy?skiego i W?odka Przytulskiego wywo?a?y zachwyt p?ywakw i licznej grupy kibicw. Kazimierz Mrwczy?ski w kategorii wiekowej 95-99 lat ustanowi? trzy rekordy Europy na dystansie 50m stylem klasycznym oraz 100 i 200m kraulem. Skal? osi?gni?cia Druha znamionuj? osi?gni?te czasy. Rekord Europy w stylu klasycznym zosta? poprawiony o 30 sekund a w dowolnym odpowiednio o 2 i 15 sekund. Rekordy kraju wy?rubowa? rwnie? W?odzimierz Przytulski na dystansie 800m kraulem oraz

Więcej…
 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 62
RocketTheme Joomla Templates